Vårt DNA

Djupt förankrat i Stiftelsen Ekskärets organisation finns ett DNA som innehåller de instruktioner som styr hur vi agerar. Vår vision ger oss en riktning, missionen ger oss det uppdrag vi ska utföra och filosofin är det sätt vi styr verksamheten på.

"Styrkan att ifrågasätta
är grunden till all
mänsklig utveckling"

Indira Gandhi

Vision

Stiftelsen Ekskärets övergripande vision är att bidra till en mer medveten och hållbar värld där människor skapar välmående åt sig själva, varandra och det samhälle vi lever i. 

Mission

Vår mission är att arbeta för en mer medveten utveckling av individer, och därmed även av organisationer och samhälle. Genom att uppmuntra individens ifrågasättande och utforskande av grundantaganden och värderingar, vill vi aktivt bidra till att skapa de viktiga beteendeförändringar som leder till bestående systemskiften i samhället. Stiftelsen Ekskäret verkar därför genom att skapa arenor för att stimulera till nyfiket utforskande, livslångt lärande och gränsöverskridande perspektiv - där alla kan delta i ett aktivt samskapande av en mer välmående och hållbar värld.

Medvetandeutveckling

Vi har valt att fokusera på fyra förmågor som vi anser vara grundläggande i alla former av medvetandeutveckling och som därmed bidrar, inte bara till långsiktig och hållbar utveckling av individen själv, utan också av organisationer och samhälle. Dessa genomsyrar hela vår verksamhet, våra aktiviteter och våra initiativ. 

Compassion: Förmågan att både uppmärksamma och vilja minska lidande hos sig själv och andra, och vilja att öka välmåendet.

Complexity: Förmågan att förstå och utveckla vilja och mod att agera på komplexiteten i de system där individer, organisationer och samhälle interagerar.

Consciousness: Förmågan att utveckla perspektivtagande, ha kontakt med sig själv och andra samt agera autentiskt. 

Co-creation: Förmågan att hitta nya lösningar genom att samverka, utveckla och dela visioner och risker för sig själv, andra och samhället.

Vår filosofi

Grunden till vår verksamhet är baserad på vår filosofi som utgörs av de fem delar som du kan läsa mer om nedan. Verksamheten utgår alltid ifrån våra värderingar, ett nyfiket utforskande förhållningssätt, tron på samskapande och att utveckling är en iterativ process. Och att vi är politiskt, religiöst och kommersiellt oberoende. 

Nyfiket utforskande

En viktig del av vår filosofi är att alltid vara nyfiket utforskande. Detta förhållningssätt handlar om att föra samtal där målet är att lyssna och lära sig mer. Ett sådant samtal handlar inte om att ha rätt eller fel, eller att någon måste ändra åsikt. Det handlar om att fråga och våga utforska andra perspektiv och åsikter och är ett förhållningssätt som präglar alla delar av vår verksamhet och de beteendeförändringar vi vill skapa.

 

Värderingar

I all vår verksamhet utgår vi ifrån följande värderingar:

  • vi är nyfikna och vågar ställa utforskande frågor,
  • vi tror på människans inneboende godhet och potential,
  • vi möter vitt skilda människor och synsätt,
  • vi tror på glädje, hopp och livets skönhet,
  • vi ser holistiskt på människan, samhället och världen,
  • vi hjälper individer se mening i världen och hitta sitt kall.
  • vi utgår vi från vetenskaplig grund och införlivar aktuell forskning i vår verksamhet.

En iterativ process

Exakt hur ett hållbart samhälle kan se ut vet vi inte, men vi vet att det är meningsfullt och nödvändigt att kontinuerligt söka svar på frågan eftersom förutsättningarna förändras. Vi vet att svaren förändras över tid och därför är Stiftelsen Ekskärets arbete med de stora frågorna om livet en kontinuerlig och iterativ  process. I takt med att samhället förändras och utvecklas behöver vi ständigt förnya oss. Det gör vi bäst genom att prova nya perspektiv, nya metoder och processer och testa nya utmanande frågeställningar.  

Vi tycker att det är viktigt att våga satsa långsiktigt, framförallt för att vi inser att detta arbete kommer att sträcka sig över flera generationer. Vi har därför en medveten långsiktighet i verksamheten. 

En genuin tro på kraften i samskapande

Samskapande är djupt rotat i Stiftelsen Ekskärets filosofi och hela vår verksamhet genomsyras av en genuin övertygelse om att det ligger en oerhörd kraft i detta sätt att arbeta och ta del av varandras erfarenheter.  Samskapande ger oss nya perspektiv, insikter, djupare kunskap och tillsammans kan vi skapa större värden.  

Stiftelsen har därför skapat ett nätverk av ett stort antal personer och organisationer som är kopplade till verksamheten på olika sätt. Detta nätverk ger oss förutsättningar att skapa något mycket större än vad vi kunnat åstadkomma på egen hand.  Vi utgår från att ingen enskild individ eller organisation ensam kommer att kunna skapa den samhällsförändring som vi ser är helt nödvändig. Vi samskapar därför med utvalda idépartners och samarbetspartners från näringsliv, akademi och ideell sektor.

Oberoende

Vi värdesätter friheten att utforma vår verksamhet utan hänsyn till särintressen. Det är viktigt att det inte finns politiska, religiösa eller kommersiella intressen som styr och påverkar. Vi agerar kommersiellt, men inte för privat vinning och därmed återinvesteras eventuella överskott alltid i stiftelsens verksamhet.

DSC00115.JPG